Disclaimer

Disclaimer voor www.devlerk.nl

De Vlerk (Kamer van Koophandel: 58537813), hierna te noemen De Vlerk, verleent u hierbij toegang tot www.devlerk.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De Vlerk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.devlerk.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Vlerk.

Beperkte aansprakelijkheid

De Vlerk spant zich in om de inhoud van www.devlerk.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.devlerk.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Vlerk.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.devlerk.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.devlerk.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Vlerk nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Vlerk en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Vlerk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

TOP